Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης Ταξιδιωτών

Τελευταία ενημέρωση: 16 Ιανουαρίου 2018                                                                

Λήψη ως PDF

 1. Εισαγωγή

1.1 Η HomeAway (όπως ορίζεται παρακάτω) είναι θυγατρική της Expedia, Inc. («Expedia») στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Όμιλος HomeAway (όπως ορίζεται παρακάτω) παρέχει μια on-line πλατφόρμα και διάφορα εργαλεία, υπηρεσίες και λειτουργίες που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων να καταχωρίσουν ακίνητα και στους ταξιδιώτες να κάνουν κράτηση αυτών των ακινήτων (συλλήβδην, οι «Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες παρέχονται μέσω διευθύνσεων URL, συγκεκριμένων ανά χώρα συμπεριλαμβανομένης homeaway.gr και επίσης μέσω εφαρμογών κινητών συσκευών (για κινητό τηλέφωνο, tablet και άλλες συσκευές ή διεπαφές) (συλλήβδην, ο «Ιστότοπος»). Τις επιχειρήσεις της HomeAway στην Ευρώπη διαχειρίζονται οι εταιρείες HomeAway UK Limited of Level 25, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH («HomeAway», «εμείς», εμάς», «μας»). Οι πληρωμές κρατήσεων που καταβάλλονται μέσω του Ιστότοπου (οι «Υπηρεσίες Πληρωμών») διεκπεραιώνονται από τρίτους παρόχους πληρωμών ή/και την HomeAway Sàrl, με διεύθυνση 81 Merrion Square South, Dublin 2, Ιρλανδία («Πληρωμές HomeAway»). Για σκοπούς ευκολίας του ορισμού (αλλά όχι για άλλους σκοπούς), όπου χρησιμοποιούμε τον όρο «Όμιλος της HomeAway» στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αναφερόμαστε στην Expedia, Inc., τις συνδεδεμένες και θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένης της HomeAway.

1.2 Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι και Προϋποθέσεις Ταξιδιωτών»), μαζί με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, διέπουν τη σχέση μεταξύ της HomeAway και οποιουδήποτε ατόμου που θα χρησιμοποιήσει ή προσπελάσει τον Ιστότοπο και οποιοδήποτε από το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού ως ταξιδιώτης ή ενδεχόμενος ταξιδιώτης και ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τον ιστότοπο με την επαγγελματική του/της ιδιότητα ως ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ακινήτου (έκαστος ένας «Ταξιδιώτης» ή «εσείς»). Οι Ταξιδιώτες περιλαμβάνουν άτομα που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ακίνητα και για κρατήσεις ακινήτων, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για σκοπούς αναψυχής, από τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των ακινήτων.

1.3 Οι Όροι και Προϋποθέσεις Ταξιδιωτών αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της HomeAway και του Ταξιδιώτη. Με τη χρήση ή προσπέλαση του Ιστότοπου ή των πλατφορμών ή συστημάτων της HomeAway, αναγνωρίζετε ότι συμφωνείτε με και υπόκειστε στους Όρους και Προϋποθέσεις Ταξιδιωτών, όπως και στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας, για λογαριασμό σας και για λογαριασμό όλων των προσώπων που κατονομάζονται στην κράτησή σας. Η κράτηση ενός Ταξιδιώτη μέσω της HomeAway ή τη χρήση ενός ιστότοπου αυτής διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις στον ιστότοπο της HomeAway μέσω του οποίου έχει οριστικοποιηθεί η κράτηση (και όχι κατ' ανάγκη του ιστότοπου της HomeAway στον οποίο καταχωρίστηκε αρχικά το Ακίνητο). Εάν υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων του ιστότοπου της HomeAway όπου βρήκατε το Ακίνητο και των όρων και προϋποθέσεων του ιστότοπου της HomeAway όπου οριστικοποιήσατε την κράτηση, οι όροι και προϋποθέσεις του ιστότοπου της HomeAway όπου οριστικοποιήθηκε η κράτηση θα την διέπουν και θα υπερισχύουν. Εάν δεν συμφωνείτε πλήρως με τους Όρους και Προϋποθέσεις Ταξιδιωτών, δεν έχετε την άδεια να προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τον Ιστότοπο.

1.4 Η HomeAway δεν επιτρέπει σε κανέναν να εγγραφεί σε αυτό τον Ιστότοπο, εκτός εάν έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις νομικά δεσμευτικές.

1.5 Η HomeAway μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Ταξιδιωτών σε οποιαδήποτε στιγμή, αναρτώντας μια επικαιροποιημένη έκδοση αυτών σε αυτό τον ιστότοπο. Θα πρέπει να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα περιοδικά για να δείτε τους πιο πρόσφατους Όρους και Προϋποθέσεις Ταξιδιωτών, επειδή είναι δεσμευτικοί για εσάς.

 

2. Τα βασικά στοιχεία

2.1 Αυτός ο Ιστότοπος είναι ένα μέρος όπου οι Ταξιδιώτες μπορούν να δουν καταχωρίσεις και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα που προσφέρονται προς μίσθωση («Ακίνητα») από άλλους, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών ακινήτων, μισθωτών και διαχειριστών (έκαστος, ένας «Ιδιοκτήτης» και συλλήβδην μαζί με έναν Ταξιδιώτη, οι «χρήστες»). Μπορεί επίσης να προσφέρουμε και άλλα εργαλεία ή υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συνάπτουν συμφωνίες μίσθωσης ή άλλες συναλλαγές μεταξύ τους.

2.2 Ο Ιστότοπος λειτουργεί μόνο ως χώρος στον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η HomeAway δεν είναι και δεν θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ του Ταξιδιώτη και του Ιδιοκτήτη και δεν μεσολαβεί μεταξύ του Ταξιδιώτη και του Ιδιοκτήτη σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει μεταξύ τους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ο Ταξιδιώτης και ο Ιδιοκτήτης θα είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τέτοιου είδους συμφωνίες, ότι η HomeAway δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε τέτοιες συμφωνίες και αποποιείται κάθε ευθύνη που απορρέει από ή σχετίζεται με τέτοιες συμφωνίες. Αυτό ισχύει ακόμη και αν ο Ιστότοπος διευκολύνει μια κράτηση για ένα Ακίνητο ή τη χρήση άλλων εργαλείων, υπηρεσιών ή προϊόντων, καθώς η HomeAway δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε μίσθωση ή άλλη συμφωνία μεταξύ Ταξιδιωτών και Ιδιοκτητών.

2.3 Οι Ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για, και συμφωνούν να τηρούν, όλους τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για τη χρήση του Ιστότοπου ή τη χρήση οποιουδήποτε εργαλείου, υπηρεσίας ή προϊόντος που προσφέρεται στον Ιστότοπο και οποιασδήποτε συναλλαγής που συνάπτουν είτε στον Ιστότοπο είτε σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου. Οι Ταξιδιώτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι Ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για και συμφωνούν να τηρούν όλους τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για την καταχώριση και μίσθωση του Ακινήτου τους και τη διεξαγωγή της επιχείρησης μίσθωσης ακινήτων τους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν και δεν είμαστε μέρη οποιασδήποτε συναλλαγής μίσθωσης και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη νομική ή κανονιστική συμμόρφωση σχετικά με οποιοδήποτε Ακίνητο που έχει καταχωριστεί στον Ιστότοπο, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου είμαστε, ωστόσο, υποχρεωμένοι (όπως θα μπορούμε να καθορίσουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια) να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε καταχώριση, προκειμένου για την συμμόρφωση με έρευνες κρατικών ή κανονιστικών φορέων, στα πλαίσια δικαστικών υποθέσεων ή διοικητικών διαδικασιών και μπορεί να επιλέξουμε να συμμορφωθούμε ή να αγνοήσουμε μια τέτοια υποχρέωση κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

2.4 Η HomeAway χρεώνει ένα τέλος εξυπηρέτησης, πληρωτέο από τους Ταξιδιώτες που κάνουν κράτηση ενός Ακινήτου στον Ιστότοπο μέσω της ιστοσελίδας κλεισίματος και πληρωμής της κράτησης (checkout). Το τέλος εξυπηρέτησης καλύπτει τη χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών όπως η υποστήριξη 24/7 και υπολογίζεται ως ποσοστό του συνολικού μισθώματος (που μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετα τέλη, αμοιβές και εγγυήσεις έναντι ζημιών που χρεώνονται από τον Ιδιοκτήτη). Ανάλογα με τους νόμους της δικαιοδοσίας όπου διαμένει ο Ταξιδιώτης ή/και ο Ιδιοκτήτης, το τέλος εξυπηρέτησης μπορεί να υπόκειται (ή να περιλαμβάνει) ΦΠΑ, Φόρους Διαμονής (όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.7) ή άλλους ισοδύναμους έμμεσους φόρους που ισχύουν. Οι Ιδιοκτήτες συμφωνούν να μην ενθαρρύνουν ή συμβουλεύουν έναν Ταξιδιώτη να αποφεύγει ή να παρακάμπτει το τέλος υπηρεσίας που χρεώνει η HomeAway και ο Ταξιδιώτης συμφωνεί να μην αποφεύγει ή να παρακάμπτει το τέλος υπηρεσίας.

2.5 Η HomeAway μπορεί να χρειαστεί να εισπράττει και να παρακρατεί φόρους (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των φόρων πωλήσεων ή άλλων ισοδύναμων φόρων) στο Τέλος Εξυπηρέτησης. Όπου απαιτείται, η HomeAway θα παράσχει στον ταξιδιώτη ένα τιμολόγιο που θα αναφέρει το ποσό των φόρων που χρεώνονται στο εν λόγω Τέλος Εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση που ο Ταξιδιώτης δικαιούται απαλλαγή από τους έμμεσους φόρους ή το αντίστοιχο ποσό τους στο Τέλος Εξυπηρέτησης, πρέπει να παράσχει στην HomeAway την απαραίτητη τεκμηρίωση και υποστήριξη για την εν λόγω απαλλαγή.

2.6 Εάν ο Ταξιδιώτης είναι επαγγελματίας ταξιδιώτης που είναι εγγεγραμμένος σε καθεστώς ΦΠΑ ή υπάλληλος μιας εταιρείας που θα του επιστρέψει τον ΦΠΑ που χρεώνεται, θα πρέπει να παράσχει στην HomeAway τον έγκυρο αριθμό εγγραφής ΦΠΑ και τη σχετική διεύθυνση χρέωσής του, ώστε η HomeAway να εφαρμόσει τον μηχανισμό αντίστροφης χρέωσης, όπου ισχύει, στο Τέλος Εξυπηρέτησης. Εάν ο ταξιδιώτης έχει μια διεύθυνση χρέωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο μηχανισμός αντιστροφής της επιβάρυνσης δεν ισχύει και θα ισχύει χρέωση ΦΠΑ του Ηνωμένου Βασιλείου.

2.7 Είσπραξη και αποστολή του Φόρου Διαμονής: Οι Ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή του Φόρου Διαμονής (τουριστικός φόρος, φόρος διαμονής, φόρος τουρισμού ή άλλοι παρόμοιοι φόροι, όπως απαιτείται από την τοπική δικαιοδοσία), ο οποίος φόρος πρέπει να εισπραχθεί γενικά από τους Ιδιοκτήτες. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, η HomeAway μπορεί να αποφασίσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εισπράξει και να αποστείλει απευθείας τον Φόρο Διαμονής για λογαριασμό των Ιδιοκτητών. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι Ιδιοκτήτες δεν θα προβούν σε ενέργειες για την είσπραξη του φόρου από τους Ταξιδιώτες και την αποστολή του φόρου στην εκάστοτε αρχή. Σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία θα εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία, ο Ιδιοκτήτης δίνει δια της παρούσας την εντολή και εξουσιοδότηση δια της παρούσας στην HomeAway να εισπράξει τον Φόρο Διαμονής από τους Ταξιδιώτες για λογαριασμό του και να προχωρήσει στις σχετικές απαιτήσεις δήλωσης του φόρου ενώπιον της εκάστοτε αρχής, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής του.

2.8 Ο Ιστότοπος αποτελείται από Καταχωρίσεις Ακινήτων που παρέχονται από Ιδιοκτήτες και περιεχόμενο από άλλα τρίτα μέρη. Το εν λόγω περιεχόμενο αποτελεί ευθύνη του Ιδιοκτήτη ή του τρίτου δημιουργού του περιεχομένου. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο, εφόσον παρέχουμε απλώς πρόσβαση στο περιεχόμενο ως μια υπηρεσία προς εσάς και σας παρέχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Ιδιοκτήτη για να ρωτήσετε σχετικά με ένα ακίνητο και να κάνετε κρατήσεις με τον Ιδιοκτήτη για τη μίσθωση των εν λόγω Ακινήτου. Όλες οι κρατήσεις που κάνετε γίνονται απευθείας με τον Ιδιοκτήτη και η σύμβασή σας θα είναι με τον Ιδιοκτήτη. Οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση θα διέπει το δικαίωμά σας επί της κατοχής και χρήσης του Ακινήτου και μπορεί να περιέχει υποχρεώσεις καταβολής επιπλέον τελών και φόρων. Η HomeAway δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση και η HomeAway δεν έχει καμία ευθύνη απέναντί σε εσάς για την παροχή του Ακινήτου από τον Ιδιοκτήτη. Δεν εγκρίνουμε, δεν υποστηρίζουμε, δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε το αληθές, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που περιλαμβάνεται στις Καταχωρίσεις του Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε απόψεων/περιεχομένου που αναρτάται από τρίτους.

 

3. Καταχωρίσεις Ακινήτων και Αλληλεπίδραση με τους Ιδιοκτήτες

3.1 Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι Ιδιοκτήτες είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων και άλλου περιεχομένου, σχετικά με τα Ακίνητα που προσφέρουν («Καταχωρίσεις»), για την ενημέρωσή τους και την διασφάλιση (κατά περίπτωση) ότι είναι σωστά μεταφρασμένες. Έτσι, όταν μια Καταχώριση συνδέεται με μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα μετάφρασης, όπως το Google Translate, αποτελεί ευθύνη του Ιδιοκτήτη να εξασφαλίσει ότι η προκύπτουσα μετάφραση είναι ακριβής, και να διορθώσει οποιεσδήποτε ελλείψεις σε αυτήν.

3.2 Εάν ένας Ταξιδιώτης εντοπίσει ένα Ακίνητο που τον ενδιαφέρει, μπορεί να σταλεί ένα αίτημα πληροφοριών στον Ιδιοκτήτη («Αίτημα» ή «Αιτήματα») αναφέροντας το όνομά του μαζί με τις ζητούμενες πληροφορίες, χωρίς να χρειαστεί να συνδεθεί στον Ιστότοπο για αυτό το σκοπό. Εμείς και η ομάδα της HomeAway μπορούμε να προσφέρουμε κατά καιρούς διαφορετικά ενημερωτικά δελτία μέσω email που αποσκοπούν στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε εμείς ή αυτοί. Οι Ταξιδιώτες μπορούν είτε να συμμετάσχουν στη λήψη ενημερωτικών δελτίων όταν στέλνουν ερωτήματα, είτε να αποκλείσουν τη λήψη ενημερωτικών δελτίων όταν κάνουν κράτηση στον Ιστότοπο και μπορούν να ακυρώσουν την εγγραφή τους σε αυτά τα ενημερωτικά δελτία μέσω email σε οποιαδήποτε στιγμή μέσω του Κέντρου Προτιμήσεων Επικοινωνιών, αν και μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος έως ότου εφαρμοστούν οι αλλαγές στις προτιμήσεις τους.

3.3 Ο Ταξιδιώτης θα λάβει επιβεβαίωση από την HomeAway όταν σταλεί Αίτημα στον Ιδιοκτήτη.

3.4 Ο ιδιοκτήτης μπορεί κατόπιν να επικοινωνήσει με τον Ταξιδιώτη απευθείας, σχετικά με το Αίτημα και οι Ταξιδιώτες και Ιδιοκτήτες μπορούν επίσης να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Ιστότοπου (και μέσω άλλων εργαλείων στην πλατφόρμα της HomeAway).

3.5 Όταν ο ιδιοκτήτης έχει ενεργοποιήσει τις online κρατήσεις, ο Ταξιδιώτης θα μπορεί να κάνει την κράτησή του online, η οποία θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί από τον Ιδιοκτήτη μέσα σε 24 ώρες. Για online πληρωμή, ένας Ταξιδιώτης του οποίου η κράτηση επιβεβαιώθηκε από τον Ιδιοκτήτη, θα μπορεί να πληρώσει με πιστωτική κάρτα μέσω της πύλης πληρωμών που παρέχεται από έναν τρίτο πάροχο πληρωμών ή/και την HomeAway Payments. Η online υπηρεσία πληρωμών υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του τρίτου παρόχου πληρωμών ή στην περίπτωση της HomeAway Payments, της Συμφωνίας Είσπραξης Τελών Διαμονής και ο Ταξιδιώτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι (με ξεαίρεση τις υποχρεώσεις της HomeAway Payments σύμφωνα με τη Συμφωνία Είσπραξης Τελών Διαμονής) η HomeAway δεν έχει κανέναν έλεγχο ή οποιαδήποτε ευθύνη για αυτή την υπηρεσία.

3.6 Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ταξιδιωτών και Ιδιοκτητών με τη χρήση της πλατφόρμας της HomeAway δεν πρέπει να περιλαμβάνει διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνων. Να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση στον Ιστότοπο (ή μέσω της πλατφόρμας της HomeAway) θα μπορεί να διαβαστεί από τους εργαζόμενους και αντιπροσώπους της HomeAway. Να γνωρίζετε επίσης ότι σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας για την ασφάλεια και τον λογαριασμό που έχετε σε εμάς, μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να διαγράψουμε τις πληροφορίες από οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία (για παράδειγμα, διευθύνσεις email, αριθμούς τηλεφώνων ή άλλο περιεχόμενο που θεωρούμε ότι είναι ανάρμοστο ή μη συμμορφούμενο με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς).

3.7 Η HomeAway μπορεί κατά καιρούς να χρησιμοποιεί διακομιστές e-mail τρίτων για να στείλει και να παρακολουθεί τη λήψη των email των Αιτημάτων και να αναλύει τις τάσεις της χρήσης των Αιτημάτων που αναφέρονται από αυτά τα συστήματα παρακολούθησης τρίτων. Το σύστημά μας δεν διατηρεί μηνύματα επ' αόριστον και μπορεί να μην είναι προσπελάσιμα μετά την παράδοσή τους σε εσάς.
Παρακαλούμε εκτυπώστε ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος που είναι σημαντικό για σας - για παράδειγμα, μια απόδειξη πληρωμής ή επιβεβαίωση κράτησης.

3.8 Η HomeAway δεν φέρει καμία ευθύνη για εμπλοκή ή άλλως αναφερόμενη εμπλοκή στις επικοινωνίες μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Ταξιδιώτη.

4. Κατάταξη και Εμφάνιση σε Αποτελέσματα Αναζήτησης

Η HomeAway δε μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιαδήποτε Καταχώριση θα εμφανίζεται με οποιαδήποτε συγκεκριμένη σειρά σε αποτελέσματα αναζήτησης. Η εντολή αναζήτησης θα προσαρμόζεται αυτομάτως ανάλογα με φίλτρα που χρησιμοποιούν οι ταξιδιώτες, τις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, καθώς και την «Κατάταξη» των Ιδιοκτητών που απορρέει από τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, την ποιότητα της παρεχόμενης εμπειρίας και την αμοιβή που καταβάλλεται για κρατήσεις. Τα χαρακτηριστικά του ακινήτου εκτιμώνται με βάση ποικίλα κριτήρια όπως τα σχόλια των ταξιδιωτών, τις ειδικές παροχές και την τοποθεσία του ακινήτου. Η ποιότητα της εμπειρίας βασίζεται σε ποικίλα κριτήρια όπως η χρονική ακρίβεια, η έγκαιρη απάντηση του Ιδιοκτήτη και αποδοχή της κράτησης, η ηλεκτρονική κράτηση και η δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών, η συνέπεια στις τιμές και η ποιότητα διαμονής και άλλα κριτήρια τα οποία η HomeAway μπορεί εκάστοτε να θεωρεί σημαντικά για την εμπειρία του χρήστη. Η αμοιβή που καταβάλλεται για τις κρατήσεις είναι επίσης ένα κριτήριο για την συγκριτική κατάταξη ακινήτων με παρόμοιες παροχές, με βάση και τα κριτήρια συσχέτισης που περιγράφονται ανωτέρω. Εάν μία καταχώριση γίνεται επί τη βάσει εγγραφής, τα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα κριτήρια αναζήτησης που χρησιμοποιεί ένας συγκεκριμένος Ταξιδιώτης. Η HomeAway επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εφαρμόζει αυτομάτως διάφορους αλγόριθμους αναζήτησης ή να χρησιμοποιεί μεθόδους βελτιστοποίησης αποτελεσμάτων Κατάταξης για συγκεκριμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες και την συνολική αγορά. Καταχωρίσεις που δεν γίνονται επί τη βάσει εγγραφής, όπως με πληρωμές ανά κράτηση, μπορεί να μην εμφανίζονται πάντοτε σε αποτελέσματα αναζήτησης. Καταχωρίσεις που διαβιβάζονται σε ιστοσελίδες τρίτων δεν είναι σίγουρο ότι θα εμφανίζονται σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων σε μία συγκεκριμένη σειρά ή ότι θα εμφανίζονται πάντοτε. Αποτελέσματα αναζήτησης και εντολές μπορεί να εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο στην εφαρμογή της HomeAway για κινητά απ’ ότι στην ιστοσελίδα της. Για την βελτιστοποίηση της αναζήτησης τόσο για τους Ιδιοκτήτες όσο και για τους Ταξιδιώτες και την βελτίωση της Διαδικασίας Κατάταξης, η HomeAway διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί περιστασιακές δοκιμές που θα είναι περιορισμένης διάρκειας αλλά ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο που εμφανίζονται οι Καταχωρίσεις σε αποτελέσματα αναζήτησης.

5. Εγγραφή και δημιουργία ενός Λογαριασμού

5.1 Εάν οι Ταξιδιώτες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που διατίθενται γι' αυτούς στον Ιστότοπο, και όχι μόνο να υποβάλουν ένα Αίτημα, θα πρέπει να εγγραφούν στον Ιστότοπο. Η HomeAway δεν επιτρέπει σε κανέναν να εγγραφεί στον Ιστότοπο, εκτός εάν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και μπορεί να συνάπτει νομικά δεσμευτικές συμβάσεις. Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής, ο Ταξιδιώτης αποκτά ένα λογαριασμό χρήστη για τον Ιστότοπο (ένας «Λογαριασμός»).

5.2 Για να αποκτήσει ένας Ταξιδιώτης έναν Λογαριασμό, πρέπει να ακολουθήσει όλες τις οδηγίες που παρέχονται από την HomeAway κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Ένας Ταξιδιώτης μπορεί να εγγραφεί για έναν Λογαριασμό χρησιμοποιώντας μια προσωπική διεύθυνση email ή εναλλακτικά, μπορεί να εγγραφεί χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια σύνδεσής του στο Facebook, κάνοντας κλικ στο κουμπί σύνδεσης του Facebook στην οθόνη εγγραφής.

5.3 Ο Λογαριασμός του Ταξιδιώτη περιλαμβάνει πληροφορίες που διατίθενται δημόσια σε άλλους χρήστες του Ιστότοπου και μπορούν επίσης να δουν και άλλοι χρήστες του Διαδικτύου που δεν έχουν εγγραφεί στον Ιστότοπο, όπως για παράδειγμα, μπορεί να εμφανίζονται στις μηχανές αναζήτησης της Google. Ένας Λογαριασμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 

·       Μια ειδική σελίδα γνωστή ως «My profile» (Το προφίλ μου), στην οποία το όνομα του προφίλ του Ταξιδιώτη θα αναφέρεται ως υποχρεωτικό πεδίο. Άλλες προσωπικές και ταξιδιωτικές πληροφορίες είναι προαιρετικές, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Ταξιδιώτη·

·       Τη δυνατότητα παρακολούθησης συγκεκριμένων Ακινήτων·

·       Την αποθήκευση των προτιμητέων Ακινήτων («αγαπημένα»)·

·       Την προσθήκη σημειώσεων και τη δημιουργία λιστών·

·       Την αποθήκευση σχολίων στα Ακίνητα·

·       Την καταχώριση σχολίων αξιολόγησης ή κριτικής για τα μισθωμένα Ακίνητα·

·       Σύνδεση του λογαριασμού του Facebook του Ταξιδιώτη. Με τη σύνδεσή του μέσω του Facebook ή τη σύνδεση ενός Λογαριασμού με το Facebook, ο Ταξιδιώτης συμφωνεί να μεταφέρει τα διαπιστευτήρια σύνδεσής του από το Facebook και να εμφανίσει τη λίστα των φίλων του στο Facebook οι οποίοι έχουν επίσης ένα λογαριασμό με τον Όμιλο HomeAway. Αυτές οι πληροφορίες θα εμφανίζονται στη σελίδα του προφίλ του Ταξιδιώτη.

·       Τη δυνατότητα να μοιράζεστε τα Ακίνητα που προτιμάτε ή τις λίστες με άλλους, όπως τους φίλους και την οικογένεια και τα κοινωνικά δίκτυα.

·       Μια σύνδεση σε Κριτικές Ιδιοκτητών (όπως ορίζεται παρακάτω)

 

5.4 Οι φορολογικοί κανονισμοί μπορεί να απαιτούν τη συλλογή των κατάλληλων φορολογικών στοιχείων από τους Ταξιδιώτες. Ο Ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται είναι ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες.

5.5 Οι ταξιδιώτες μπορούν να απενεργοποιήσουν το λογαριασμό τους σε οποιαδήποτε στιγμή και μπορούν επίσης να αποσυνδέσουν το Λογαριασμό τους και τη δημόσια σελίδα τους από το Facebook σε οποιαδήποτε στιγμή. Οι Ταξιδιώτες μπορούν να αποσυνδέσουν τους Λογαριασμούς τους μεταβαίνοντας απευθείας στη σελίδα ρυθμίσεων του προφίλ Ταξιδιώτη. Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι ακόμα και αν απενεργοποιήσετε το Λογαριασμό σας, ορισμένα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από τον Όμιλο της HomeAway σύμφωνα με τους όρους στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου του Ιστότοπου ή της Κοινοποίησης για τα Cookie. Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε με τη χρήση των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και την Κοινοποίηση για τα Cookie. Αντιλαμβάνεστε επίσης και αποδέχεστε ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με τις συναλλαγές σας με τον Όμιλο HomeAway θα μπορούσαν να διαβιβαστούν σε άλλους ιστότοπους και να παραμείνουν σε αυτούς, όπως για παράδειγμα στο Google, εάν η τεχνολογία της μηχανής αναζήτησης της Google έχει αντιγράψει το περιεχόμενο από ιστότοπους ή συστήματα του Ομίλου της HomeAway. 

5.6 Η HomeAway χρησιμοποιεί επίσης το Google Analytics για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου. Υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και την Κοινοποίηση για τα Cookie και στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google. Η Google μπορεί να συγκεντρώνει δεδομένα που συλλέγει από διάφορες υπηρεσίες της, όπως τα Google Analytics, Google Translate, Google Maps και άλλες υπηρεσίες της Google όπως το YouTube. Αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε ότι ο Όμιλος HomeAway δεν έχει κανέναν έλεγχο στη συλλογή δεδομένων από την Google.

6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της HomeAway

6.1 H HomeAway θα προσπαθήσει να αναπαράγει με ακρίβεια στον Ιστότοπο οποιεσδήποτε φωτογραφίες που παρέχονται από τον Ιδιοκτήτη. Ωστόσο, ο Ταξιδιώτης αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις από τις αρχικές φωτογραφίες κατά τη σάρωση μη ψηφιακών φωτογραφιών, λόγω των ξεχωριστών ρυθμίσεων κάθε οθόνης και ότι η HomeAway δεν θα φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε τέτοια απόκλιση.

6.2 Επιπλέον, αποδέχεστε ότι οι Ιδιοκτήτες φέρουν την ευθύνη και όχι η HomeAway, σχετικά με την ακρίβεια με την οποία οι φωτογραφίες και οι περιγραφές αποτυπώνουν το σχετικό Ακίνητο.

6.3 Η HomeAway μπορεί περιστασιακά να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και συντήρηση του Ιστότοπου, των πλατφορμών και των συστημάτων της. Αυτές οι εργασίες μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμούς στη χρήση. Η HomeAway, όποτε είναι δυνατόν, θα επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι εργασίες που προκαλούν τέτοιους περιορισμούς θα πραγματοποιούνται σε μια χρονική περίοδο που θα επηρεάσει στο μικρότερο βαθμό τη χρήση των Ταξιδιωτών.

6.4 Η εξακρίβωση των στοιχείων του Χρήστη στο Διαδίκτυο είναι δύσκολη και δεν μπορούμε, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την επιβεβαίωση της φερόμενης ταυτότητας κάθε χρήστη. Ενθαρρύνουμε τους Ταξιδιώτες και τους Ιδιοκτήτες να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, μέσα από τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο, αν και αυτό ακόμη δεν σας επιβεβαιώνει την ταυτότητα του ατόμου με το οποίο επικοινωνείτε. Ενθαρρύνουμε περαιτέρω τους Ταξιδιώτες να λάβουν άλλα εύλογα μέτρα για να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του Ιδιοκτήτη και του Ακινήτου και τις σχετικές λεπτομέρειες για την κράτηση ή την προτεινόμενη κράτηση. Συμφωνείτε ότι θα (i) διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας και το ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (ID) για το λογαριασμό σας με εμάς και το λογαριασμό email σας ασφαλή και αυστηρά εμπιστευτικά, παρέχοντάς τα μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες των λογαριασμών σας, (ii) ζητήσετε από κάθε άτομο στο οποίο δίδετε το ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (ID) και τον κωδικό πρόσβασής σας να μην αποκαλύψουν σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, (iii) μας ενημερώσετε άμεσα και θα επιλέξετε ένα νέο ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (ID) και κωδικό πρόσβασης, εάν πιστεύετε ότι ο κωδικός σας, είτε για το λογαριασμό σας με εμάς είτε το λογαριασμό email σας μπορεί να έχει γίνει γνωστός σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και (iv) θα μας ενημερώσετε αμέσως εάν έχετε έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε ζητήσει το ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (ID) και τον κωδικό πρόσβασής σας. Περαιτέρω, εάν υποψιάζεστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό σας, συμφωνείτε, κατόπιν αιτήματός μας, να αλλάξετε αμέσως ID και κωδικό πρόσβασης και να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλα συναφή μέτρα, όπως μπορούμε εύλογα να ζητήσουμε. Δεν σας συνιστούμε να παρέχετε σε οποιονδήποτε πρόσβαση στο δικό σας ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (ID) και κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό σας σε εμάς και στο λογαριασμό email σας. Ωστόσο, αν όντως δώσετε σε κάποιον το ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (ID) σας και τον κωδικό πρόσβασης ή εάν δεν διαφυλάξετε επαρκώς αυτές τις πληροφορίες, είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε και όλες τις συναλλαγές που θα πραγματοποιήσει το εν λόγω πρόσωπο χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας σε εμάς ή/και το λογαριασμό email σας, ακόμα και για τις συναλλαγές που είναι δόλιες ή που δεν είχατε την πρόθεση ή τη θέληση να εκτελέσετε και ότι η HomeAway θα έχει καμία ευθύνη απέναντί σε εσάς σε κάθε τέτοια περίπτωση.

6.5 Αποδέχεστε ότι η HomeAway δεν είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ταυτότητας, ή για τη συμπεριφορά, των Ιδιοκτητών ή για την διαπίστωση της φύσης, της κατάστασης ή της ύπαρξης ενός Ακινήτου.

6.6 Η HomeAway διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Ταξιδιωτών και να εκχωρήσει ή να αναθέσει σε τρίτους οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που υπέχει από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Ταξιδιωτών σε τρίτους ή σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα που ανήκει στον Όμιλο HomeAway, αλλά δεν θα το κάνει με τρόπο που θα μειώνει οποιεσδήποτε εγγυήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Ταξιδιωτών.

 

7. Πνευματική Ιδιοκτησία

7.1 Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα ιδιοκτησίας βάσης δεδομένων. Η αναπαραγωγή του Ιστότοπου, εν όλω ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής κειμένου, γραφικών ή σχεδίων, απαγορεύεται.

7.2 Οι Ταξιδιώτες επιτρέπεται να λάβουν, προβάλουν ή εκτυπώσουν μεμονωμένες σελίδες του Ιστότοπου για την απόδειξη οποιασδήποτε συμφωνίας με την HomeAway και τη διατήρηση αντιγράφων των κρατήσεων τους. Το σχετικό αρχείο ή η σχετική εκτύπωση πρέπει να φέρουν σαφώς το κείμενο «© Copyright [τρέχον έτος] HomeAway Sàrl - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος».

7.3 Όταν ένας Ταξιδιώτης υποβάλλει στον Ιστότοπο ή διαβιβάσει μέσω αυτού (ή την πλατφόρμας ή των συστημάτων της HomeAway) οποιοδήποτε περιεχόμενο οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων ή εικόνων, ο Ταξιδιώτης αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι έχει τα νόμιμα δικαιώματα να το πράξει.

7.4 Στο βαθμό που οι κριτικές ή άλλο περιεχόμενο των Ταξιδιωτών μπορεί να περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα ή άλλες καταχωρημένες ονομασίες ή διακριτικά γνωρίσματα, οι Ταξιδιώτες δεσμεύονται ότι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εν λόγω ονομασίες ή τα εν λόγω σήματα.

7.5 Με την υποβολή οποιασδήποτε μορφής περιεχομένου στον Ιστότοπο (που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, όλα τα κείμενα, τις περιγραφές, τις κριτικές, τις φωτογραφίες και παρόμοιο υλικό), ο Ταξιδιώτης χορηγεί στην εταιρεία Expedia, Inc., την HomeAway και κάθε μία από θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες τους, ένα μη-αποκλειστικό, χωρίς αμοιβή, διαρκές, μεταβιβάσιμο, αμετάκλητο και πλήρως μεταβιβάσιμο (μέσω πολλαπλών βαθμίδων) δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, διανομής, έκδοσης, δημιουργίας παράγωγων έργων και δημόσιας προβολής και εκτέλεσης οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο που είναι γνωστό σήμερα ή θα επινοηθεί στο μέλλον για οποιονδήποτε σκοπό.

 

8. Λογαριασμοί Ταξιδιωτών, Επικοινωνίες και Κριτικές

8.1 Οι Ταξιδιώτες πρέπει να παρέχουν μόνο ακριβείς και αληθείς πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της χώρας κατοικίας τους, στους λογαριασμούς και τις σελίδες του προφίλ τους και οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις σχετικά στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων κριτικών για Ακίνητα.

8.2 Τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω των συστημάτων της HomeAway θα πρέπει να αφορούν μόνο σε γνήσια Αιτήματα κράτησης. Δεν επιδεικνύουμε καμία ανοχή απέναντι σε μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) ή αυτόκλητες εμπορικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες οποιουδήποτε είδους. Απαγορεύεται η εσφαλμένη χρήση των συστημάτων της HomeAway, όπως με την αποστολή αυτόκλητων εμπορικών μηνυμάτων (spam) ή της γνωστοποίησης προσωπικών πληροφοριών των χρηστών σε τρίτους, εκτός εάν έχετε τη ρητή άδεια του χρήστη. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και οι συστάσεις Ιστότοπων διαβιβάζονται μέσω της λειτουργίας «Προτείνετε αυτό τον Ιστότοπο» και πρέπει να αποστέλλονται μόνο με τη συγκατάθεση του παραλήπτη. Συμφωνείτε ότι θα προστατεύετε τις προσωπικές πληροφορίες άλλων χρηστών με την ίδια φροντίδα που προστατεύετε τις δικές σας εμπιστευτικές πληροφορίες (επιδεικνύοντας τουλάχιστον τον εύλογο βαθμό επιμέλειας) και θα αναλάβετε όλη την ευθύνη για την εσφαλμένη χρήση, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά τέτοιων πληροφοριών.

8.3 Οι Ταξιδιώτες μπορούν να αναρτούν τις κριτικές τους για τα Ακίνητα των Ιδιοκτητών («Κριτικές Ταξιδιωτών») στον Ιστότοπο. Ο Ιδιοκτήτης θα έχει την ευκαιρία να δει τις κριτικές των Ταξιδιωτών και να απαντήσει σε αυτές (μια «Απάντηση Ιδιοκτήτη»). Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις Κριτικές Ταξιδιωτών και Απαντήσεις Ιδιοκτητών είναι διαθέσιμες εδώ. Οι Ιδιοκτήτες θα έχουν επίσης η ευκαιρία να αξιολογήσουν την παραμονή του Ταξιδιώτη («Κριτικές Ιδιοκτήτη») και οι  Κριτικές Ιδιοκτητών θα είναι διαθέσιμες σε Ιδιοκτήτες με τους οποίους επικοινωνείτε. Οι Κριτικές Ιδιοκτητών δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό ή για διακρίσεις εις βάρος μεμονωμένων ατόμων. Η αποκλειστική αποκατάσταση του Ταξιδιώτη σε σχέση με τις Κριτικές Ιδιοκτητών και η μοναδική υποχρέωση της HomeAway σε σχέση με τις Κριτικές Ιδιοκτητών, είναι να επιτρέψει στον Ταξιδιώτη να δημοσιεύσει μια κριτική εντός 14 ημερών από την υποβολή της Κριτικής Ιδιοκτήτη. Η HomeAway ρητά αποποιείται κατά τα άλλα οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε Κριτική Ταξιδιώτη ή Ιδιοκτήτη. Ο Ταξιδιώτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η HomeAway μπορεί να καταστήσει την εν λόγω Κριτική Ιδιοκτήτη διαθέσιμη σε άλλους Ιδιοκτήτες με τους οποίους επικοινωνεί ο Ταξιδιώτης μέσω του Ιστότοπου. Περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία Κριτικής Ιδιοκτητών διατίθενται εδώ.

8.4 Παρακαλούμε σημειώστε ότι η HomeAway δεν θα επαληθεύσει και ρεαλιστικά δεν έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει την ακρίβεια ή άλλως των Κριτικών Ταξιδιώτη, των Απαντήσεων Ιδιοκτήτη ή των Κριτικών Ιδιοκτήτη.

8.5 Η HomeAway, ωστόσο, απαιτεί τη συμμόρφωση όλων των Κριτικών Ταξιδιωτών, Απαντήσεων Ιδιοκτητών, Κριτικών Ιδιοκτητών και άλλων ανακοινώσεων που χρησιμοποιούν τα συστήματα της HomeAway με τις Οδηγίες Περιεχομένου και μπορεί να αρνηθεί την ανάρτηση οποιουδήποτε από αυτά, για τα οποία η HomeAway διαπιστώνει ότι δεν συμμορφώνονται.

Ο Ταξιδιώτης συμφωνεί να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε ισχύοντες νόμους εξαγωγών ή/και εμπορικού αποκλεισμού (εμπάργκο). Περαιτέρω, ο ταξιδιώτης δηλώνει ότι δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των απαγορευμένων μερών της κυβέρνησης των ΗΠΑ και δηλώνει επίσης ότι είναι της κατάλληλης νόμιμης ηλικίας για σύναψη σύμβασης με την HomeAway.

8.6 Η HomeAway δεν διεξάγει γενικά ελέγχους ταυτότητας. Εάν ο Ταξιδιώτης υποψιάζεται ότι ο Ιδιοκτήτης έχει παράσχει ψευδείς πληροφορίες, καλείται να ενημερώσει την HomeAway μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

8.7 Η HomeAway συμμορφώνεται με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να λάβετε από την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Ο Ταξιδιώτης συναινεί στη χρήση των δεδομένων του όπως περιγράφεται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Επισημαίνεται στον Ταξιδιώτη ότι οι Ιδιοκτήτες έχουν γενικά εξουσιοδοτήσει την HomeAway να διαβιβάζει τα στοιχεία επικοινωνίας των Ιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένου των αριθμών τηλεφώνου, στον Ταξιδιώτη, στα πλαίσια μιας κράτησης Ακινήτου. Ο Ταξιδιώτης μπορεί να ζητήσει αυτά τα στοιχεία να παρασχεθούν ως απόδειξη της κράτησης. Εναλλακτικά, αυτά τα στοιχεία μπορούν να τεθούν στη διάθεση του Ταξιδιώτη μέσω των Λογαριασμών του.

 

9. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υποστηρίξετε, να αποζημιώσετε και να απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη τον Όμιλο HomeAway και τους μετόχους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εργαζόμενους και τους αντιπροσώπους του της κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, αιτιών αγωγής, απαιτήσεων, μέτρων αποκατάστασης, απωλειών, ζημιών, προστίμων, ποινών ή άλλων δαπανών ή εξόδων οποιουδήποτε είδους ή φύσης, που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, εύλογες νομικές και λογιστικές αμοιβές, που υποβλήθηκαν ή προκλήθηκαν από τρίτους, οι οποίοι ισχυρίζονται, προκύπτουν από ή σχετίζονται με: (α) οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο που παρέχετε στον Ιστότοπο, (β) τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου του Ιστότοπου, (γ) οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Ταξιδιωτών ή (δ) τη χρήση του Ακινήτου. Η HomeAway θα παρέχει κοινοποίηση προς εσάς αμέσως για οποιεσδήποτε τέτοιες αξιώσεις.

 

10. Απαγορεύσεις

Δεν επιτρέπεται στον Ταξιδιώτη, άμεσα ή έμμεσα:

·       Όσον αφορά στον Ιστότοπο, το περιεχόμενό του και τις βάσεις δεδομένων που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, σε οποιαδήποτε μορφή, είτε με τη χρήση αυτόματων συσκευών είτε χειροκίνητων διαδικασιών, να εκμεταλλευτεί, αντιγράψει, διανέμει, αναπαράγει, επεξεργαστεί, μεταφράσει, καταστήσει δημόσια διαθέσιμο ή αποσυνθέσει το εν λόγω περιεχόμενο·

·       Να παρακολουθεί περιεχόμενο στον Ιστότοπο ή την πλατφόρμα της HomeAway μέσω ρομπότ, «spiders» ή άλλων αυτόματων εργαλείων υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι παρέχεται περιορισμένη απαλλαγή από την ανωτέρω εξαίρεση για γενικού σκοπού μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο (που δεν συμπεριλαμβάνουν οποιονδήποτε ιστότοπο ή μηχανή αναζήτησης ή άλλη υπηρεσία που παρέχει μικρές αγγελίες ή διαφημίσεις για ακίνητα που διατίθενται για κράτηση ή οποιοδήποτε υποσύνολό τους ή που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών και είναι ανταγωνιστής της HomeAway) και μη-εμπορικά δημόσια αρχεία που χρησιμοποιούν εργαλεία για να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τον αποκλειστικό σκοπό της εμφάνισης υπερσυνδέσμων στον Ιστότοπο, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ένα το πράττει από μια σταθερή διεύθυνση IP ή εύρος διευθύνσεων IP χρησιμοποιώντας έναν εύκολα αναγνωρίσιμο παράγοντα και συμμορφώνονται με το αρχείο robots.txt της HomeAway·

·       Να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο ή την πλατφόρμα ή τα συστήματα της HomeAway για σκοπούς άλλους από εκείνους που αναφέρονται στους εν λόγω Όρους και Προϋποθέσεις των Ταξιδιωτών·

·       Να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο ή τα εργαλεία και τις υπηρεσίες του Ιστότοπου με σκοπό την κράτηση ή προώθηση μιας μίσθωσης για ένα ακίνητο διαφορετικό από ένα Ακίνητο σε μια έγκυρη καταχώριση·

·       Να αναπαράγει οποιοδήποτε τμήμα του Ιστότοπου σε άλλον ιστότοπο ή με άλλον τρόπο, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή, που συμπεριλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τη χρήση ενός πλαισίου ή οριοθετημένου περιβάλλοντος γύρω από τον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική πλαισίωσης για την οριοθέτηση οποιουδήποτε τμήματος ή πτυχής του Ιστότοπου ή την αντιγραφή ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος του Ιστότοπου·

·       Να φορτώνει ή στέλνει στον Ιστότοπο (ή την πλατφόρμα ή τα συστήματα της HomeAway) οποιοδήποτε περιεχόμενο ή προγράμματα, τα οποία λόγω του μεγέθους ή της φύσης τους θα μπορούσαν να βλάψουν υπολογιστές ή δίκτυα της HomeAway·

·       Να συμπεριλάβει περιεχόμενο στον Ιστότοπο (ή την πλατφόρμα ή τα συστήματα της HomeAway) που παραβιάζουν οποιουσδήποτε ισχύοντες ποινικούς ή άλλους νόμους ή να ενθαρρύνει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση·

·       Να χρησιμοποιεί ή να αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στην πλατφόρμα ή στα συστήματα της HomeAway με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστή ή το δίκτυο, όπως καθιστώντας διαθέσιμο οποιονδήποτε ιό (για τον οποίο σκοπό, η έννοια «ιός» περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόγραμμα εισάγεται σε ένα σύστημα σκοπίμως και εκτελεί μια άχρηστη ή/και καταστροφική λειτουργία, όπως η εμφάνιση ενός ενοχλητικού μηνύματος ή η συστηματική διαγραφή των πληροφοριών στο σκληρό δίσκο του χρήστη)·

·       Να αναρτά ή να διαβιβάζει πληροφορίες που είναι με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς, δόλιες ή παραπλανητικές ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να θεωρηθεί «ψάρεμα» (phishing) (είτε σε πρώτο βαθμό, είτε σε δεύτερο ή άλλως) ή που θα οδηγούσε σε ποινική ή αστική ευθύνη·

·       Να αναρτά ή να διαβιβάζει οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, χυδαίο, απρεπές, εμπρηστικό, σεξουαλικό, πορνογραφικό ή αισχρό υλικό ή

·       Να αναφέρεται στην HomeAway ή οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου της HomeAway με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να κάνει κάποιον να πιστέψει ότι ο Ταξιδιώτης ή οποιοσδήποτε ιστότοπος, χρηματοδοτείται από, συνδέεται με ή υποστηρίζεται από την HomeAway ή οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου της HomeAway.

11. Δικαίωμα διαγραφής περιεχομένου

Οι Ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι οι επικοινωνίες τους, όπως και το περιεχόμενο που αναρτάται, μέσω ή σε σχέση με τον Ιστότοπο, που συμπεριλαμβάνει Κριτικές Ταξιδιωτών και την επικοινωνία με τους Ιδιοκτήτες, δεν παραβιάζουν το νόμο, τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας και δεν περιέχουν ψευδείς πληροφορίες, προσωπικές ύβρεις, οτιδήποτε συκοφαντικό με γραπτό ή προφορικό τρόπο ή δυσφημιστικό, οτιδήποτε παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το δίκαιο της προστασίας των δεδομένων ή τις Οδηγίες Περιεχομένου. Η HomeAway μπορεί να εξετάσει οποιαδήποτε δεδομένα που υπάρχουν στον Ιστότοπο ή στην πλατφόρμα ή στα συστήματα της HomeAway και να τα διαγράψει ή να τα τροποποιήσει όταν δεν είναι πλέον ακριβή ή επικαιροποιημένα. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης μορφής αποζημίωσης, η HomeAway δικαιούται να αφαιρέσει αμέσως από τον Ιστότοπο οποιεσδήποτε ανακοινώσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει αυτές τις απαιτήσεις και να αναστείλει ή να αποτρέψει τη χρήση οποιουδήποτε σχετικού Λογαριασμού.

 

12. Κοινοποιήσεις

12.1 Οποιαδήποτε μηνύματα προς εμάς, μπορούν να στέλνονται με τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση c/o HomeAway UK Ltd 25th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH.

12.2 Οι κοινοποιήσεις για παραβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να περιέχουν:

1)     Την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας.

2)     Ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο (εισαγωγή κειμένου ή εικόνας) όπως και ένα σύνδεσμο προς τον ιστότοπο·

3)     Μια υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, αντί όρκου, η οποία αποδεικνύει ότι:

a.     Διατηρείτε τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη χρήση του έργου·

b.     Δεν έχετε επιτρέψει τη χρήση του εν λόγω υλικού σε αυτή τη μορφή.

 

13. Ευθύνη της HomeAway

13.1 Ο Ιστότοπος είναι απλώς ένας χώρος που σας επιτρέπει να δείτε τα Ακίνητα που είναι καταχωρισμένα στον Ιστότοπο, να επικοινωνήσετε με τους ιδιοκτήτες για οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις που μπορεί να έχετε ή να κάνετε μια κράτηση με έναν Ιδιοκτήτη για την μίσθωση ενός Ακινήτου. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτετε με έναν Ιδιοκτήτη ή για οποιοδήποτε Ακίνητο για το οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση, εκτός από τις περιπτώσεις και στο βαθμό που συλλέγουμε φορολογικές πληροφορίες ή/και εισπράττουμε φόρους Διαμονής εκ μέρους του Ιδιοκτήτη, ούτε αποδεχόμαστε την ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις οποιωνδήποτε Ιδιοκτητών ή άλλων προσώπων ή μερών που σχετίζονται με το Ακίνητο. Για όλα τα Ακίνητα, η σύμβασή σας θα είναι με τον Ιδιοκτήτη και οι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για την κράτησή σας. Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις μπορεί να περιορίζουν ή/και να αποκλείουν τη ευθύνη τους απέναντί σας και σας συμβουλεύουμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν από την πραγματοποίηση της κράτησης.

13.2 Δεν παρέχουμε προστασία ασφάλισης αστικής ευθύνης για τους Ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές ακινήτων ή τους Ταξιδιώτες, ανεξαρτήτως εάν ένας χρήστης αποκτά ασφαλιστική κάλυψη μέσω ενός από τους τρίτους παρόχους μας. Συνιστούμε στους Ταξιδιώτες να αποκτήσουν την κατάλληλη ταξιδιωτική ασφάλιση για την κάλυψη της κράτησής τους για το Ακίνητο από έναν Ιδιοκτήτη, ακόμη και σε περίπτωση που χρειαστεί να ακυρώσουν την κράτησή τους. Αποτελεί ευθύνη του Ταξιδιώτη να εξασφαλίσει ότι η ασφάλιση που αγοράζει είναι επαρκής και κατάλληλη για τις ιδιαίτερες ανάγκες του Ταξιδιώτη.

13.3 Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη ο Όμιλος HomeAway ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι σύμβουλοι, οι αντιπρόσωποι ή/και οι εργαζόμενοι οποιουδήποτε τρίτου παρόχου ενός εργαλείου που προσφέρεται σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα ενός μέλους του Ομίλου HomeAway, για τυχόν διαφυγή κερδών ή για έμμεσες, συνεπαγόμενες, ειδικές, παρεπόμενες ζημίες ή αποζημιώσεις ποινικού χαρακτήρα που προκύπτουν από, βασίζονται σε ή προκύπτουν από τον Ιστότοπο ή την πλατφόρμα ή τα συστήματα της HomeAway, οποιαδήποτε υλικά ή περιεχόμενο που υποβάλλετε στον Ιστότοπο και τη χρήση του Ιστότοπου ή/και οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ των χρηστών, ακόμη κι αν HomeAway έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Αυτοί οι περιορισμοί και εξαιρέσεις ισχύουν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αν οι ζημιές προκύψουν από την παραβίαση της σύμβασης, από αμέλεια ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον Ιστότοπο (ή την πλατφόρμα ή τα συστήματα της HomeAway) ή αν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων των Ταξιδιωτών, τότε η μόνη και αποκλειστική σας επανόρθωση από την HomeAway είναι η διακοπή χρήσης του Ιστότοπου. Κανένα στοιχείο στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του Ομίλου HomeAway για θάνατο ή τραυματισμό που προκύπτει από αμέλειά του, ούτε για απάτη ή για δόλια ψευδή δήλωση του Ομίλου HomeAway .

 

14. Διάφορα

14.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις των Ταξιδιωτών διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και υπόκεινται στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων.

14.2 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις των Ταξιδιωτών, η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και η Κοινοποίηση για τα Cookie περιέχει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ της HomeAway και των Ταξιδιωτών όσον αφορά στο αντικείμενό της.

14.3 Η HomeAway συνιστά να αποθηκεύσετε το δικό σας αντίγραφο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων σε ένα ξεχωριστό αρχείο στη συσκευή σας ή σε εκτυπώσιμη μορφή.

14.4 Η παράλειψη της HomeAway να ενεργήσει αναφορικά με παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων των Ταξιδιωτών από τον Ταξιδιώτη ή άλλους, δεν αποτελεί παραίτηση του δικαιώματος της HomeAway να ενεργεί στην περίπτωση επακόλουθων ή παρόμοιων παραβάσεων.

14.5 Οι επικεφαλίδες των όρων παρέχονται μόνο για ευκολία αναφοράς και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία ή τη δομή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων των Ταξιδιωτών.

14.6 Η ακυρότητα μίας ή περισσοτέρων διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων των Ταξιδιωτών δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων.

14.7 Η online πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμη στο http://ec.europa.eu/odr.