Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης Ταξιδιωτών

Λήψη ως PDF

Τελευταία ενημέρωση: 9 louviou, 2017

 

 1. Εισαγωγή    

 

1.1       Η HomeAway (όπως ορίζεται παρακάτω) είναι θυγατρική της Expedia, Inc. («Expedia») στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Όμιλος HomeAway (όπως ορίζεται παρακάτω) παρέχει μια on-line πλατφόρμα και διάφορα εργαλεία, υπηρεσίες και λειτουργίες που επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων να καταχωρίσουν ακίνητα και στους ταξιδιώτες να κάνουν κράτηση αυτών των ακινήτων (συλλήβδην, οι «Υπηρεσίες»).  Οι Υπηρεσίες παρέχονται μέσω διευθύνσεων URL, συγκεκριμένων ανά χώρα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, www.homeaway.gr και επίσης μέσω εφαρμογών κινητών συσκευών (για κινητό τηλέφωνο, tablet και άλλες συσκευές ή διεπαφές) (συλλήβδην, ο «Ιστότοπος»). Η διαχείριση των λειτουργιών της HomeAway στην Ευρώπη γίνεται από την HomeAway Sarl, avenue du Bouchet 2, 1209 Γενεύη, Ελβετία («HomeAway», «εμείς», «εμάς» ή «μας»).  Για σκοπούς ευκολίας του ορισμού (αλλά όχι άλλως), όπου χρησιμοποιούμε τον όρο «Όμιλος της HomeAway» στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αναφερόμαστε στην Expedia, Inc., τις συνδεδεμένες και θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένης της HomeAway.

1.2       Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι και Προϋποθέσεις Ταξιδιωτών»), μαζί με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, διέπουν τη σχέση μεταξύ της HomeAway και οποιουδήποτε ατόμου που θα χρησιμοποιήσει ή προσπελάσει τον Ιστότοπο και οποιοδήποτε από το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού ως ταξιδιώτης ή ενδεχόμενος ταξιδιώτης και ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τον ιστότοπο με την επαγγελματική του/της ιδιότητα ως ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ακινήτου (κάθε ένας, ένας «Ταξιδιώτης» ή «εσείς»). Οι ταξιδιώτες περιλαμβάνουν άτομα που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ακίνητα και για κρατήσεις ακινήτων, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για σκοπούς αναψυχής, από τους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των ακινήτων.

1.3       Οι Όροι και Προϋποθέσεις Ταξιδιωτών αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της HomeAway και του Ταξιδιώτη. Με τη χρήση ή προσπέλαση του Ιστότοπου ή των πλατφορμών ή συστημάτων της HomeAway, αναγνωρίζετε ότι συμφωνείτε με και υπόκειστε στους Όρους και Προϋποθέσεις Ταξιδιωτών, όπως και στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας, για λογαριασμό σας και για λογαριασμό όλων των προσώπων που κατονομάζονται στην κράτησή σας. Η κράτηση ενός χρήστη μέσω της HomeAway ή τη χρήση ενός ιστότοπου αυτής διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις στον ιστότοπο της HomeAway μέσω του οποίου έχει οριστικοποιηθεί η κράτηση (και όχι κατ' ανάγκη του ιστότοπου της HomeAway στον οποίο καταχωρίστηκε αρχικά το Ακίνητο).  Εάν υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων του ιστότοπου της HomeAway όπου βρήκατε το Ακίνητο και των όρων και προϋποθέσεων του ιστότοπου της HomeAway όπου οριστικοποιήσατε την κράτηση, οι όροι και προϋποθέσεις του ιστότοπου της HomeAway όπου οριστικοποιήθηκε η κράτηση θα την διέπουν και θα υπερισχύουν. Εάν δεν συμφωνείτε πλήρως με τους Όρους και Προϋποθέσεις Ταξιδιωτών, δεν έχετε την άδεια να προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο τον Ιστότοπο.

1.4       Η HomeAway δεν επιτρέπει σε κανέναν να εγγραφεί σε αυτό τον Ιστότοπο, εκτός εάν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα.

1.5       Η HomeAway μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Ταξιδιωτών σε οποιαδήποτε στιγμή, αναρτώντας μια επικαιροποιημένη έκδοση αυτών σε αυτό τον ιστότοπο.  Θα πρέπει να επισκέπτεστε αυτή τη σελίδα περιοδικά για να δείτε τους πιο πρόσφατους Όρους και Προϋποθέσεις Ταξιδιωτών, επειδή είναι δεσμευτικοί για εσάς.

 

 

2. Τα βασικά στοιχεία

 

2.1       Αυτός ο Ιστότοπος είναι ένα μέρος όπου οι Ταξιδιώτες μπορούν να δουν καταχωρίσεις και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα που προσφέρονται προς μίσθωση («Ακίνητα») από άλλους, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών ακινήτων, μισθωτών και διαχειριστών (έκαστος, ένας «Ιδιοκτήτης» και συλλήβδην μαζί με έναν Ταξιδιώτη, οι «χρήστες»). Μπορεί επίσης να προσφέρουμε και άλλα εργαλεία ή υπηρεσίες που επιτρέπουν στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συνάπτουν συμφωνίες μίσθωσης ή άλλες συναλλαγές μεταξύ τους.

2.2       Ο Ιστότοπος λειτουργεί μόνο ως χώρος στον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  Η HomeAway δεν είναι και δεν θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συμβατική σχέση μεταξύ του Ταξιδιώτη και του Ιδιοκτήτη και δεν μεσολαβεί μεταξύ του Ταξιδιώτη και του Ιδιοκτήτη σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει μεταξύ τους. Αυτό ισχύει ακόμη και αν ο Ιστότοπος διευκολύνει μια κράτηση για ένα Ακίνητο ή τη χρήση άλλων εργαλείων, υπηρεσιών ή προϊόντων, καθώς η HomeAway δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε μίσθωση ή άλλη συμφωνία μεταξύ Ταξιδιωτών και Ιδιοκτητών.

2.3       Οι Ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για, και συμφωνούν να τηρούν, όλους τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για τη χρήση του Ιστότοπου ή τη χρήση οποιουδήποτε εργαλείου, υπηρεσίας ή προϊόντος που προσφέρεται στον Ιστότοπο και οποιασδήποτε συναλλαγής που συνάπτουν είτε στον Ιστότοπο είτε σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου. Οι Ταξιδιώτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι οι Ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για και συμφωνούν να τηρούν όλους τους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν για την καταχώριση και μίσθωση του Ακινήτου τους και τη διεξαγωγή της επιχείρησης μίσθωσης ακινήτων τους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι αν και δεν είμαστε μέρη οποιασδήποτε συναλλαγής μίσθωσης και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη νομική ή κανονιστική συμμόρφωση σχετικά με οποιοδήποτε Ακίνητο που έχει καταχωριστεί στον Ιστότοπο, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις όπου είμαστε, ωστόσο, υποχρεωμένοι (όπως μπορούμε να καθορίσουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια) να παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε καταχώριση, προς συμμόρφωση με έρευνες κρατικών ή κανονιστικών φορέων, νομικών υποθέσεων ή διοικητικών διαδικασιών και μπορεί να επιλέξουμε να συμμορφωθούμε ή να αγνοήσουμε μια τέτοια υποχρέωση κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

2.4       Η HomeAway θα χρεώσει ένα τέλος εξυπηρέτησης, πληρωτέο από τους Ταξιδιώτες που κάνουν κράτηση ενός Ακινήτου στον Ιστότοπο μέσω της ιστοσελίδας κλεισίματος και πληρωμής της κράτησης (checkout). Το τέλος εξυπηρέτησης καλύπτει τη χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χαρακτηριστικών όπως η υποστήριξη 24/7 και υπολογίζεται ως ποσοστό του συνολικού μισθώματος (που μπορεί να περιλαμβάνει, ή όχι, πρόσθετα τέλη, φόρους και προκαταβολές για ζημιές που χρεώνονται από τον Ιδιοκτήτη). Ανάλογα με τους νόμους της δικαιοδοσίας του Ταξιδιώτη ή/και του Ιδιοκτήτη, μπορεί να χρεώνεται ΦΠΑ ή άλλοι ισοδύναμοι έμμεσοι φόροι, όπως επιβάλλεται από την τοπική νομοθεσία («Φόροι »), επί του τέλους εξυπηρέτησης και γενικά ο ισχύων συντελεστής θα βασίζεται στην τοποθεσία που έχει δηλώσει ο Ταξιδιώτης (όπου αυτό είναι ακριβές). Το συγκεκριμένο τέλος εξυπηρέτησης, συν οποιουσδήποτε Φόρους που χρεώθηκαν, θα εμφανιστεί στον Ταξιδιώτη κατά το χρόνο της κράτησης και θα χρεωθεί αφού ο Ιδιοκτήτης αποδεχτεί την κράτηση που έκανε ο Ταξιδιώτης. Ο Ταξιδιώτης συμφωνεί να μην αποφύγει ούτε να παρακάμψει το τέλος εξυπηρέτησης που χρεώνεται από την HomeAway. 

2.5       Εάν ο Ταξιδιώτης είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ΦΠΑ μιας χώρας που είναι κράτος μέλος της ΕΕ, θα πρέπει να παρέχει στην HomeAway τον έγκυρο αριθμό φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ). Ο αριθμός αυτός πρέπει να επικυρωθεί από το σύστημα VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. Κατόπιν η HomeAway θα εφαρμόσει μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης στον Ταξιδιώτη, δυνάμει του άρθρου 196 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με τον μηχανισμό αντιστροφής της επιβάρυνσης.  Όπου ισχύει το άρθρο 196, το τιμολόγιο του Ταξιδιώτη δεν θα περιλαμβάνει ΦΠΑ. Μπορεί να υποχρεούστε σε καταλογισμό του ΦΠΑ στο τοπικό Κράτος Μέλος σας. Ο Ταξιδιώτης θα παρέχει τον έγκυρο αριθμό μητρώου (ΑΦΜ) αμέσως, αλλά όχι αργότερα από (30) ημέρες μετά την εγγραφή. Εάν ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) παρασχεθεί μετά από τριάντα (30) ημέρες, η HomeAway δεν θα επιστρέψει κανένα ποσό ΦΠΑ.

2.6 Ο Ιστότοπος αποτελείται από Καταχωρίσεις Ακινήτων που παρέχονται από Ιδιοκτήτες και περιεχόμενο από άλλα τρίτα μέρη. Το εν λόγω περιεχόμενο αποτελεί ευθύνη του Ιδιοκτήτη ή του τρίτου δημιουργού του περιεχομένου. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο, εφόσον παρέχουμε απλώς πρόσβαση στο περιεχόμενο ως μια υπηρεσία προς εσάς και σας παρέχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Ιδιοκτήτη για να ρωτήσετε σχετικά με ένα ακίνητο και να κάνετε κρατήσεις με τον Ιδιοκτήτη για τη μίσθωση των εν λόγω Ακινήτου. Όλες οι κρατήσεις που κάνετε γίνονται απευθείας με τον Ιδιοκτήτη και η σύμβασή σας θα είναι με τον Ιδιοκτήτη. Οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση θα διέπει το δικαίωμά σας επί της κατοχής και χρήσης του Ακινήτου και μπορεί να περιέχει υποχρεώσεις καταβολής επιπλέον τελών και φόρων. Η HomeAway δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε τέτοια σύμβαση και η HomeAway δεν έχει καμία ευθύνη απέναντί σε εσάς για την παροχή του Ακινήτου από τον Ιδιοκτήτη. Δεν εγκρίνουμε, δεν υποστηρίζουμε, δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε το αληθές, την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που περιλαμβάνεται στις Καταχωρίσεις του Ιστότοπου ή οποιωνδήποτε απόψεων/περιεχομένου που αναρτάται από τρίτους.

2.7 Είσπραξη και αποστολή του Φόρου Διαμονής: Οι Ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για την πληρωμή του Φόρου Διαμονής (τουριστικός φόρος, φόρος διαμονής, φόρος τουρισμού ή άλλοι παρόμοιοι φόροι, όπως απαιτείται από την τοπική δικαιοδοσία), ο οποίος φόρος πρέπει να εισπραχθεί γενικά από τους Ιδιοκτήτες.

 Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, η HomeAway μπορεί να αποφασίσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εισπράξει και να αποστείλει απευθείας τον Φόρο Διαμονής για λογαριασμό των Ιδιοκτητών. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι Ιδιοκτήτες δεν θα προβούν σε ενέργειες για την είσπραξη του φόρου από τους Ταξιδιώτες και την αποστολή του φόρου στον εκάστοτε Δήμο.

 Σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία θα εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία, ο Ιδιοκτήτης δίδει δια της παρούσας την εντολή και εξουσιοδότηση στην HomeAway να εισπράξει τον Φόρο Διαμονής από τους Ταξιδιώτες για λογαριασμό του και να προχωρήσει στις σχετικές απαιτήσεις δήλωσης του φόρου ενώπιον του εκάστοτε Δήμου, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής του.

 

 

3. Καταχωρίσεις Ακινήτων και Αλληλεπίδραση με τους Ιδιοκτήτες

 

3.1       Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι Ιδιοκτήτες είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για όλες τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων και άλλου περιεχομένου, σχετικά με τα Ακίνητα που προσφέρουν («Καταχωρίσεις»), για την ενημέρωσή τους και την εξασφάλιση (κατά περίπτωση) ότι είναι σωστά μεταφρασμένες. Έτσι, όταν μια Καταχώριση συνδέεται με μια αυτοματοποιημένη πλατφόρμα μετάφρασης, όπως το Google Translate, αποτελεί ευθύνη του Ιδιοκτήτη να εξασφαλίσει ότι η προκύπτουσα μετάφραση είναι ακριβής, και να διορθώσει οποιεσδήποτε ελλείψεις σε αυτήν.

3.2       Εάν ένας Ταξιδιώτης βρει ένα Ακίνητο για το οποίο ενδιαφέρεται, μπορεί να στείλει ένα αίτημα πληροφοριών στον Ιδιοκτήτη (ένα «Αίτημα» ή «Αιτήματα») δηλώνοντας το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό τηλεφώνου του, μαζί με οποιεσδήποτε αιτούμενες πληροφορίες, χωρίς να χρειάζεται να συνδεθεί στο Ιστότοπο για αυτό το σκοπό.  Με την αποστολή ενός Αιτήματος και την υποβολή της διεύθυνσης email σας, συμφωνείτε να λαμβάνετε ανακοινώσεις από την HomeAway σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, καθώς και ιδέες διακοπών.  Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των ανακοινώσεων σε οποιαδήποτε στιγμή, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο unsubscribe (απεγγραφή) ή αφού επικοινωνήσετε μαζί μας στο Customer Support (Υποστήριξη πελατών).

3.3       Ο Ταξιδιώτης θα λάβει επιβεβαίωση από την HomeAway όταν σταλεί Αίτημα στον Ιδιοκτήτη.

3.4       Ο ιδιοκτήτης μπορεί κατόπιν να επικοινωνήσει με τον Ταξιδιώτη απευθείας, σχετικά με το Αίτημα και οι Ταξιδιώτες και Ιδιοκτήτες μπορούν επίσης να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω του Ιστότοπου (και μέσω άλλων εργαλείων στην πλατφόρμα της HomeAway).

3.5       Όταν ο ιδιοκτήτης έχει ενεργοποιήσει τις online κρατήσεις, ο Ταξιδιώτης θα μπορεί να κάνει την κράτησή του online, η οποία θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί από τον Ιδιοκτήτη μέσα σε 24 ώρες.  Για online πληρωμή, ένας Ταξιδιώτης του οποίου η κράτηση επιβεβαιώθηκε από τον Ιδιοκτήτη, θα μπορεί να πληρώσει με πιστωτική κάρτα μέσω της πύλης πληρωμών που παρέχεται από έναν τρίτο πάροχο πληρωμών, που αποτελεί τον καταχωρισμένο έμπορο στη συναλλαγή που έχει διεκπεραιωθεί. Η online υπηρεσία πληρωμών υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις του τρίτου παρόχου πληρωμών και ο Ταξιδιώτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η HomeAway δεν έχει κανέναν έλεγχο ή οποιαδήποτε ευθύνη για αυτή την υπηρεσία.

3.6       Αιτήματα που αποστέλλονται από έναν Ταξιδιώτη σε έναν Ιδιοκτήτη στον Ιστότοπο, μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία του Ταξιδιώτη (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email, του αριθμού τηλεφώνου και άλλων πληροφοριών που παρέχει ο Ταξιδιώτης) και ο Ιδιοκτήτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες για να απαντήσει στον Ταξιδιώτη.

3.7       Οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ταξιδιωτών και Ιδιοκτητών με τη χρήση της πλατφόρμας της HomeAway δεν πρέπει να περιλαμβάνει διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνων. Να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με τον Ιστότοπο (ή μέσω της πλατφόρμας της HomeAway) θα είναι διαθέσιμη για προβολή από τους εργαζόμενους και αντιπροσώπους της HomeAway.  Να γνωρίζετε επίσης ότι σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας για την ασφάλεια και τον λογαριασμό που έχετε σε εμάς, μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να διαγράψουμε τις πληροφορίες από οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία (για παράδειγμα, διευθύνσεις email, αριθμούς τηλεφώνων ή άλλο περιεχόμενο που θεωρούμε ότι είναι ανάρμοστο ή μη συμμορφούμενο με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς).

3.8       Η HomeAway μπορεί κατά καιρούς να χρησιμοποιεί διακομιστές e-mail τρίτων για να στείλει και να παρακολουθεί τη λήψη των email των Αιτημάτων και να αναλύει τις τάσεις της χρήσης των Αιτημάτων που αναφέρονται από αυτά τα συστήματα παρακολούθησης τρίτων. Το σύστημά μας δεν διατηρεί μηνύματα επ' αόριστον και μπορεί να μην είναι προσπελάσιμα μετά την παράδοσή τους σε εσάς.

Παρακαλούμε εκτυπώστε ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος που είναι σημαντικό για σας - για παράδειγμα, μια απόδειξη πληρωμής ή επιβεβαίωση κράτησης.

3.9       Η HomeAway δεν φέρει καμία ευθύνη για εμπλοκή ή άλλως αναφερόμενη εμπλοκή στις επικοινωνίες μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Ταξιδιώτη.

 

 

4. Εγγραφή και δημιουργία ενός Λογαριασμού

 

4.1       Εάν οι Ταξιδιώτες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που διατίθενται γι' αυτούς στον Ιστότοπο, και όχι μόνο να υποβάλουν μόνο ένα Αίτημα, θα πρέπει να εγγραφούν στον Ιστότοπο. Η HomeAway δεν επιτρέπει σε κανέναν να εγγραφεί στον Ιστότοπο, εκτός εάν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής, ο Ταξιδιώτης αποκτά ένα λογαριασμό χρήστη για τον Ιστότοπο (ένας «Λογαριασμός»).

4.2       Για να αποκτήσει ένας Ταξιδιώτης έναν Λογαριασμό, πρέπει να ακολουθήσει όλες τις οδηγίες που παρέχονται από την HomeAway κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Ένας Ταξιδιώτης μπορεί να εγγραφεί για έναν Λογαριασμό χρησιμοποιώντας μια προσωπική διεύθυνση email ή  εναλλακτικά, μπορεί να εγγραφεί χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια σύνδεσής του στο Facebook, κάνοντας κλικ στο κουμπί σύνδεσης του Facebook στην οθόνη εγγραφής.

4.3       Ο Λογαριασμός του Ταξιδιώτη περιλαμβάνει πληροφορίες που διατίθενται δημόσια σε άλλους χρήστες του Ιστότοπου και μπορούν επίσης να δουν και άλλοι χρήστες του Διαδικτύου που δεν έχουν εγγραφεί στον Ιστότοπο, όπως για παράδειγμα, μπορεί να εμφανίζονται στις μηχανές αναζήτησης της Google. Ένας Λογαριασμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

4.4       Οι ταξιδιώτες μπορούν να απενεργοποιήσουν το λογαριασμό τους σε οποιαδήποτε στιγμή και μπορούν επίσης να αποσυνδέσουν το Λογαριασμό τους και τη δημόσια σελίδα τους από το Facebook σε οποιαδήποτε στιγμή. Οι Ταξιδιώτες μπορούν να αποσυνδέσουν τους Λογαριασμούς τους μεταβαίνοντας απευθείας στη σελίδα ρυθμίσεων του προφίλ Ταξιδιώτη.  Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι ακόμα και αν απενεργοποιήσετε το Λογαριασμό σας, ορισμένα δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από τον Όμιλο της HomeAway σύμφωνα με τους όρους στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου του Ιστότοπου ή της Κοινοποίησης για τα Cookie.  Αντιλαμβάνεστε και συμφωνείτε με τη χρήση των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και την Κοινοποίηση για τα Cookie.  Αντιλαμβάνεστε επίσης και αποδέχεστε ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με τις συναλλαγές σας με τον Όμιλο HomeAway θα μπορούσαν να διαβιβαστούν σε άλλους ιστότοπους και να παραμείνουν σε αυτούς, όπως για παράδειγμα στο Google, εάν η τεχνολογία της μηχανής αναζήτησης της Google έχει αντιγράψει το περιεχόμενο από ιστότοπους ή συστήματα του Ομίλου της HomeAway. 

4.5       Η HomeAway χρησιμοποιεί επίσης το Google Analytics για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του Ιστότοπου.  Υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και την Κοινοποίηση για τα Cookie και στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου της Google.  Η Google μπορεί να συγκεντρώνει δεδομένα που συλλέγει από διάφορες υπηρεσίες της, όπως τα Google Analytics, Google Translate, Google Maps και άλλες υπηρεσίες της Google όπως το YouTube.  Αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε ότι ο Όμιλος HomeAway δεν έχει κανέναν έλεγχο στη συλλογή δεδομένων από την Google.

 

 

5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις της HomeAway

 

5.1       H HomeAway θα προσπαθήσει να αναπαράγει με ακρίβεια στον Ιστότοπο οποιεσδήποτε φωτογραφίες που παρέχονται από τον Ιδιοκτήτη. Ωστόσο, ο Ταξιδιώτης αποδέχεται ότι μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις από τις αρχικές φωτογραφίες κατά τη σάρωση μη ψηφιακών φωτογραφιών, λόγω των ξεχωριστών ρυθμίσεων κάθε οθόνης και ότι η HomeAway δεν θα φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε τέτοια απόκλιση.

5.2       Επιπλέον, αποδέχεστε ότι οι Ιδιοκτήτες φέρουν την ευθύνη και όχι η HomeAway, σχετικά με την ακρίβεια με την οποία οι φωτογραφίες και οι περιγραφές αποτυπώνουν το σχετικό Ακίνητο.

5.3       Η HomeAway μπορεί περιστασιακά να προβαίνει σε αναβαθμίσεις και συντήρηση του Ιστότοπου, των πλατφορμών και των συστημάτων της. Αυτές οι εργασίες μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμούς στη χρήση. Η HomeAway, όποτε είναι δυνατόν, θα επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι εργασίες που προκαλούν τέτοιους περιορισμούς θα πραγματοποιούνται σε μια χρονική περίοδο που θα επηρεάσει στο μικρότερο βαθμό τη χρήση των Ταξιδιωτών.

5.4       Η εξακρίβωση των στοιχείων του Χρήστη στο Διαδίκτυο είναι δύσκολη και δεν μπορούμε, ούτε αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την επιβεβαίωση της φερόμενης ταυτότητας κάθε χρήστη. Ενθαρρύνουμε τους Ταξιδιώτες και τους Ιδιοκτήτες να επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους, μέσα από τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο, αν και αυτό ακόμη δεν σας διαβεβαιώνει για την ταυτότητα του ατόμου με το οποίο επικοινωνείτε. Ενθαρρύνουμε περαιτέρω τους Ταξιδιώτες να λάβουν άλλα εύλογα μέτρα για να σας βεβαιώνουν για την ταυτότητα του Ιδιοκτήτη και του Ακινήτου και τις σχετικές λεπτομέρειες για την κράτηση ή την προτεινόμενη κράτηση. Συμφωνείτε ότι θα (i) διατηρείτε τον κωδικό πρόσβασής σας και το ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (ID) για το λογαριασμό σας με εμάς και το λογαριασμό email σας ασφαλή και αυστηρά εμπιστευτικά, παρέχοντάς τα μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες των λογαριασμών σας, (ii) γνωστοποιήσετε σε κάθε άτομο στο οποίο δίδετε το ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (ID) και τον κωδικό πρόσβασής σας ότι αυτός ή αυτή δεν πρέπει να τα αποκαλύψουν σε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, (iii) μας ενημερώσετε άμεσα και θα επιλέξετε ένα νέο ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (ID) και κωδικό πρόσβασης, εάν πιστεύετε ότι ο κωδικός σας, είτε για το λογαριασμό σας με εμάς είτε το λογαριασμό email σας μπορεί να έχει γίνει γνωστός σε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και (iv) θα μας ενημερώσετε αμέσως εάν έχετε έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε ζητήσει το ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (ID) και τον κωδικό πρόσβασής σας. Περαιτέρω, εάν υποψιάζεστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό σας, συμφωνείτε, κατόπιν αιτήματός μας, να αλλάξετε αμέσως ID και κωδικό πρόσβασης και να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλα συναφή μέτρα, όπως μπορούμε εύλογα να ζητήσουμε. Δεν σας συνιστούμε να παρέχετε σε οποιονδήποτε πρόσβαση στο δικό σας ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (ID) και κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό σας σε εμάς και στο λογαριασμό email σας.  Ωστόσο, αν όντως δώσετε σε κάποιον το ηλεκτρονικό αναγνωριστικό (ID) σας και τον κωδικό πρόσβασης ή εάν δεν διαφυλάξετε επαρκώς αυτές τις πληροφορίες, είστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε και όλες τις συναλλαγές που θα πραγματοποιήσει το εν λόγω πρόσωπο χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας σε εμάς ή/και το λογαριασμό email σας, ακόμα και για τις συναλλαγές που είναι δόλιες ή που δεν είχατε την πρόθεση ή τη θέληση να εκτελέσετε και ότι η HomeAway θα έχει καμία ευθύνη απέναντί σε εσάς σε κάθε τέτοια περίπτωση.

5.5       Αποδέχεστε ότι η HomeAway δεν είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ταυτότητας, ή για τη συμπεριφορά, των Ιδιοκτητών ή για της διαπίστωσης της φύσης, της κατάστασης ή της ύπαρξης ενός Ακινήτου.

5.6       Η HomeAway διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις για τον Ταξιδιώτη και να εκχωρήσει ή να αναθέσει σε τρίτους οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που υπέχει από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις για τον Ταξιδιώτη σε τρίτους ή σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα που ανήκει στον Όμιλο HomeAway, αλλά δεν θα το κάνει με τρόπο που θα μειώνει οποιεσδήποτε εγγυήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων για τον Ταξιδιώτη.

 

 

6. Πνευματική Ιδιοκτησία

 

6.1       Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στον Ιστότοπο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα ιδιοκτησίας βάσης δεδομένων. Η αναπαραγωγή του Ιστότοπου, εν όλω ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής κειμένου, γραφικών ή σχεδίων, απαγορεύεται.

6.2       Οι Ταξιδιώτες επιτρέπεται να λάβουν, προβάλουν ή εκτυπώσουν μεμονωμένες σελίδες του Ιστότοπου για την απόδειξη οποιασδήποτε συμφωνίας με την HomeAway και τη διατήρηση αντιγράφων των κρατήσεων τους. Το σχετικό αρχείο ή η σχετική εκτύπωση πρέπει να φέρουν σαφώς το κείμενο «© 2017 HomeAway - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος».

6.3       Όταν ένας Ταξιδιώτης υποβάλλει στον Ιστότοπο ή διαβιβάσει μέσω αυτού (ή την πλατφόρμας ή των συστημάτων της HomeAway) οποιοδήποτε περιεχόμενο οποιουδήποτε τύπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων ή εικόνων, ο Ταξιδιώτης αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι έχει τα νόμιμα δικαιώματα να το πράξει.

6.4       Στο βαθμό που οι κριτικές ή άλλο περιεχόμενο των Ταξιδιωτών μπορεί να περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα ή άλλα ιδιοκτησιακές ονομασίες ή σήματα, οι Ταξιδιώτες δεσμεύονται ότι έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις εν λόγω ονομασίες ή τα εν λόγω σήματα.

6.5       Με την υποβολή οποιασδήποτε μορφής περιεχομένου στον Ιστότοπο (που περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, όλα τα κείμενα, τις περιγραφές, τις κριτικές, τις φωτογραφίες και παρόμοιο υλικό), ο Ταξιδιώτης χορηγεί στην εταιρεία Expedia, Inc., την HomeAway και κάθε μία από θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες τους, ένα μη-αποκλειστικό, χωρίς δικαιώματα, διαρκές, μεταβιβάσιμο, αμετάκλητο και πλήρως υπο-εξουσιοδοτημένο (μέσω πολλαπλών βαθμίδων) δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, μετάφρασης, διανομής, έκδοσης, δημιουργίας παράγωγων έργων και δημόσιας προβολής και εκτέλεσης οποιουδήποτε τέτοιου περιεχομένου σε όλο τον κόσμο σε οποιοδήποτε μέσο που είναι γνωστό σήμερα ή θα επινοηθεί στο μέλλον για οποιονδήποτε σκοπό.

 

 

7. Λογαριασμοί Ταξιδιωτών, Επικοινωνίες και Κριτικές

 

7.1       Οι ταξιδιώτες πρέπει να παρέχουν μόνο ακριβείς και αληθείς πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά τους στους λογαριασμούς και τις σελίδες του προφίλ τους και οποιεσδήποτε άλλες ανακοινώσεις σχετικά στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων κριτικών για Ακίνητα.

7.2       Τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω των συστημάτων της HomeAway θα πρέπει να αφορούν μόνο σε γνήσια Αιτήματα κράτησης. Δεν επιδεικνύουμε καμία ανοχή απέναντι σε μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) ή αυτόκλητες εμπορικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες οποιουδήποτε είδους.  Απαγορεύεται η εσφαλμένη χρήση των συστημάτων της HomeAway, όπως με την αποστολή αυτόκλητων εμπορικών μηνυμάτων (spam) ή της γνωστοποίησης προσωπικών πληροφοριών των χρηστών σε τρίτους, εκτός εάν έχετε τη ρητή άδεια του χρήστη. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και οι συστάσεις Ιστότοπων διαβιβάζονται μέσω της λειτουργίας «Προτείνετε αυτό τον Ιστότοπο» και πρέπει να αποστέλλονται μόνο με τη συγκατάθεση του παραλήπτη. Συμφωνείτε ότι θα προστατεύετε τις προσωπικές πληροφορίες άλλων χρηστών με την ίδια φροντίδα που προστατεύετε τις δικές σας εμπιστευτικές πληροφορίες (με τον κατ' ελάχιστο εύλογο βαθμό επιμέλειας) και θα αναλάβετε όλη την ευθύνη για την εσφαλμένη χρήση, απώλεια ή μη εξουσιοδοτημένη μεταφορά τέτοιων πληροφοριών.

7.3       Οι Ταξιδιώτες μπορούν να αναρτούν τις κριτικές τους για τα Ακίνητα των Ιδιοκτητών («Κριτικές Ταξιδιωτών») στον Ιστότοπο. Ο Ιδιοκτήτης θα έχει την ευκαιρία να δει τις κριτικές των Ταξιδιωτών και να απαντήσει σε αυτές (μια «Απάντηση Ιδιοκτήτη»).  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις Κριτικές Ταξιδιωτών και Απαντήσεις Ιδιοκτητών είναι διαθέσιμες εδώ. Οι Ιδιοκτήτες θα έχουν επίσης η ευκαιρία να αξιολογήσουν την παραμονή του Ταξιδιώτη («Κριτικές Ιδιοκτήτη») και τις Κριτικές Ιδιοκτητών θα είναι διαθέσιμες σε Ιδιοκτήτες με τους οποίους επικοινωνείτε. Οι Κριτικές Ιδιοκτητών δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον αποκλεισμό ή για διακρίσεις εις βάρος μεμονωμένων ατόμων. Η αποκλειστική αποκατάσταση του Ταξιδιώτη σε σχέση με τις Κριτικές Ιδιοκτητών και η μοναδική υποχρέωση της HomeAway σε σχέση με τις Κριτικές Ιδιοκτητών, είναι να επιτρέψει στον Ταξιδιώτη να δημοσιεύσει μια κριτική εντός 14 ημερών από την υποβολή της Κριτικής Ιδιοκτήτη.  Η HomeAway ρητά αποποιείται κατά τα άλλα οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε Κριτική Ταξιδιώτη ή Ιδιοκτήτη. Ο Ταξιδιώτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η HomeAway μπορεί να καταστήσει την εν λόγω Κριτική Ιδιοκτήτη διαθέσιμη σε άλλους Ιδιοκτήτες με τους οποίους επικοινωνεί ο Ταξιδιώτης μέσω του Ιστότοπου. Περισσότερες λεπτομέρειες ως προς τη διαδικασία Κριτικής Ιδιοκτητών διατίθενται εδώ.

7.4       Παρακαλούμε σημειώστε ότι η HomeAway δεν θα επαληθεύσει και ρεαλιστικά δεν έχει τη δυνατότητα να επαληθεύσει την ακρίβεια ή άλλως των Κριτικών Ταξιδιώτη, των Απαντήσεων Ιδιοκτήτη ή των Κριτικών Ιδιοκτήτη.

7.5       Η HomeAway, ωστόσο, απαιτεί τη συμμόρφωση όλων των Κριτικών Ταξιδιωτών, Απαντήσεων Ιδιοκτητών, Κριτικών Ιδιοκτητών και άλλων ανακοινώσεων που χρησιμοποιούν τα συστήματα της HomeAway με τις Οδηγίες Περιεχομένου και μπορεί να αρνηθεί την ανάρτηση οποιουδήποτε από αυτά, για τα οποία η HomeAway διαπιστώνει ότι δεν συμμορφώνονται.

7.6       Η HomeAway δεν διεξάγει γενικά ελέγχους ταυτότητας. Εάν ο Ταξιδιώτης υποψιάζεται ότι ο Ιδιοκτήτης έχει παράσχει ψευδείς πληροφορίες, καλείται να ενημερώσει την HomeAway μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

7.7       Η HomeAway συμμορφώνεται με την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να λάβετε από την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Ο Ταξιδιώτης συναινεί στη χρήση των δεδομένων του όπως περιγράφεται στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Επισημαίνεται στους Ταξιδιώτες ότι οι Ιδιοκτήτες έχουν γενικά εξουσιοδοτήσει την HomeAway να διαβιβάζει τα στοιχεία επικοινωνίας των Ιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένου των αριθμών τηλεφώνου, στους Ταξιδιώτες, στα πλαίσια μιας κράτησης Ακινήτου. Οι Ταξιδιώτες μπορούν να ζητήσουν αυτά τα στοιχεία να παρασχεθούν ως απόδειξη της κράτησης. Εναλλακτικά, αυτά τα στοιχεία μπορούν να τεθούν στη διάθεση των Ταξιδιωτών μέσω των Λογαριασμών τους.

 

 

8.  Αποζημίωση

 

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη τον Όμιλο HomeAway και τους μετόχους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους εργαζόμενους και τους αντιπροσώπους της κατά οποιωνδήποτε αξιώσεων, αιτιών αγωγής, απαιτήσεων, ανακτήσεων, απωλειών, ζημιών, προστίμων, ποινών ή άλλων δαπανών ή εξόδων οποιουδήποτε είδους ή φύσης, που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, εύλογες νομικές και λογιστικές αμοιβές, που υποβλήθηκαν ή προκλήθηκαν από τρίτους, οι οποίοι ισχυρίζονται, προκύπτουν από ή σχετίζονται με: (α) οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο που παρέχετε στον Ιστότοπο, (β) τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου του Ιστότοπου, (γ) οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Ταξιδιωτών ή (δ) τη χρήση του Ακινήτου. Η HomeAway θα παρέχει κοινοποίηση προς εσάς αμέσως για οποιεσδήποτε τέτοιες αξιώσεις.

 

 

9. Απαγορεύσεις

 

Δεν επιτρέπεται στον Ταξιδιώτη, άμεσα ή έμμεσα:

 

 

10. Δικαίωμα διαγραφής περιεχομένου

 

Οι Ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι να διασφαλίζουν ότι οι επικοινωνίες τους, όπως και το περιεχόμενο που αναρτάται, μέσω ή σε σχέση με τον Ιστότοπο, που  συμπεριλαμβάνει Κριτικές Ταξιδιωτών και την επικοινωνία με τους Ιδιοκτήτες, δεν παραβιάζουν το νόμο, τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας και δεν περιέχουν ψευδείς πληροφορίες, προσωπικές ύβρεις, οτιδήποτε συκοφαντικό με γραπτό ή προφορικό τρόπο ή δυσφημιστικό, οτιδήποτε παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, το δίκαιο της προστασίας των δεδομένων ή τις Οδηγίες Περιεχομένου.  Η HomeAway μπορεί να εξετάσει οποιαδήποτε δεδομένα που υπάρχουν στον Ιστότοπο ή στην πλατφόρμα ή στα συστήματα της HomeAway και να τα διαγράψει ή να τα τροποποιήσει όταν δεν είναι πλέον ακριβή ή επικαιροποιημένα.  Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης μορφής αποζημίωσης, η HomeAway δικαιούται να αφαιρέσει αμέσως από τον Ιστότοπο οποιεσδήποτε ανακοινώσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει αυτές τις απαιτήσεις και να αναστείλει ή να αποτρέψει τη χρήση οποιουδήποτε σχετικού Λογαριασμού.

 

 

11. Κοινοποιήσεις

 

11.1     Οποιαδήποτε μηνύματα προς εμάς, μπορούν να στέλνονται με τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση c/o HomeAway UK Ltd 25th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH.

11.2     Οι κοινοποιήσεις για παραβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να περιέχουν:

 

 

12. Ευθύνη της HomeAway

 

12.1 Ο Ιστότοπος είναι απλώς ένας χώρος που σας επιτρέπει να δείτε τα Ακίνητα που είναι καταχωρισμένα στον Ιστότοπο, να επικοινωνήσετε με τους ιδιοκτήτες για οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις που μπορεί να έχετε ή να κάνετε μια κράτηση με έναν Ιδιοκτήτη για την μίσθωση ενός Ακινήτου. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτετε με έναν Ιδιοκτήτη ή για οποιοδήποτε Ακίνητο για το οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση, ούτε αποδεχόμαστε την ευθύνη για τις πράξεις ή παραλείψεις οποιωνδήποτε Ιδιοκτητών ή άλλων προσώπων ή μερών που σχετίζονται με το Ακίνητο.  Για όλα τα Ακίνητα, η σύμβασή σας θα είναι με τον Ιδιοκτήτη και οι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για την κράτησή σας.  Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις μπορεί να περιορίζουν ή/και να αποκλείουν τη ευθύνη τους απέναντί σας και σας συμβουλεύουμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν από την πραγματοποίηση της κράτησης. 

12.2 Δεν παρέχουμε προστασία ασφάλισης αστικής ευθύνης για τους Ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές ακινήτων ή τους Ταξιδιώτες, ανεξαρτήτως εάν ένας χρήστης αποκτά ασφαλιστική κάλυψη μέσω ενός από τους τρίτους παρόχους μας. Συνιστούμε στους Ταξιδιώτες να αποκτήσουν την κατάλληλη ταξιδιωτική ασφάλιση για την κάλυψη της κράτησής τους για το Ακίνητο από έναν Ιδιοκτήτη, ακόμη και σε περίπτωση που χρειαστεί να ακυρώσουν την κράτησή τους. Αποτελεί ευθύνη του Ταξιδιώτη να εξασφαλίσει ότι η ασφάλιση που αγοράζει είναι επαρκής και κατάλληλη για τις ιδιαίτερες ανάγκες του Ταξιδιώτη.

12.3 Σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη ο Όμιλος HomeAway ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι σύμβουλοι, οι αντιπρόσωποι ή/και οι εργαζόμενοι οποιουδήποτε τρίτου παρόχου ενός εργαλείου που προσφέρεται σε οποιαδήποτε τοποθεσία ενός μέλους του Ομίλου HomeAway, για τυχόν διαφυγή κερδών ή για έμμεσες, θετικές, ειδικές, αποθετικές ζημίες ή ζημίες ποινικού χαρακτήρα που προκύπτουν από, βασίζονται σε ή προκύπτουν από τον Ιστότοπο ή την πλατφόρμα ή τα συστήματα της HomeAway, οποιαδήποτε υλικά ή περιεχόμενο που υποβάλλετε στον Ιστότοπο και τη χρήση του Ιστότοπου ή/και οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ των χρηστών, ακόμη κι αν HomeAway έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Αυτοί οι περιορισμοί και εξαιρέσεις ισχύουν χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αν οι ζημιές προκύψουν από την παραβίαση της σύμβασης, από αμέλεια ή οποιαδήποτε άλλη αιτία. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον Ιστότοπο (ή την πλατφόρμα ή τα συστήματα της HomeAway) ή αν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων των Ταξιδιωτών, τότε η μόνη και αποκλειστική σας αποζημίωση από την HomeAway είναι η διακοπή χρήσης του Ιστότοπου. Κανένα στοιχείο στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του Ομίλου HomeAway για θάνατο ή τραυματισμό που προκύπτει από αμέλειά του, ούτε για απάτη ή για δόλια ψευδή δήλωση του Ομίλου HomeAway.

 

 

13. Διάφορα

 

13.1     Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις των Ταξιδιωτών διέπονται από τους νόμους της Ελβετίας και υπόκειται στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελβετικών δικαστηρίων.

13.2     Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις των Ταξιδιωτών, η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου και η Κοινοποίηση για τα Cookie περιέχει ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ της HomeAway και των Ταξιδιωτών όσον αφορά στο αντικείμενό της.

13.3     Η HomeAway συνιστά να αποθηκεύσετε το δικό σας αντίγραφο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων σε ένα ξεχωριστό αρχείο στη συσκευή σας ή σε εκτυπώσιμη μορφή.

13.4     Η παράλειψη της HomeAway να ενεργήσει αναφορικά με παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων των Ταξιδιωτών από τον Ταξιδιώτη ή άλλους, δεν αποτελεί παραίτηση του δικαιώματος της HomeAway να ενεργεί στην περίπτωση επακόλουθων ή παρόμοιων παραβάσεων.

13.5     Οι επικεφαλίδες των όρων παρέχονται μόνο για ευκολία αναφοράς και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία ή τη δομή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων των Ταξιδιωτών.

13.6     Η ακυρότητα μίας ή περισσοτέρων διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων των Ταξιδιωτών δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπολοίπων διατάξεων.

13.7     Η online πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμη στο http://ec.europa.eu/odr.